Opłaty, konto bankowe, faktury

 

Studia stacjonarne

Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem na indywidualne konto, które jest podane w systemie USOSWeb w module Dla studentów -> Rozliczenia

 W tytule wpłaty należy wpisać:
„NAZWISKO IMIĘ – STACJONARNE – numer albumu  rok studiów”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Studia niestacjonarne

Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem na indywidualne konto, które jest podane w systemie USOSWeb w module Dla studentów -> Rozliczenia

 W tytule wpłaty należy wpisać:
„NAZWISKO IMIĘ – NIESTACJONARNE – numer albumu  rok studiów”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

  • Opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie (→ Zarządzenie nr 9/2021 Rektora PW).
  • Nieuiszczenie w wymaganym terminie należnych opłat za studia stanowi podstawę do wszczęcia procedury windykacyjnej, a w przypadku braku jej efektów do skreślenia studenta z listy studentów (→ Zarządzenie nr 80/2021 Rektora PW).