Historia wydziału SiMR

OKRES WSTĘPNY

1945

Powstanie Specjalności Samochodowej (tzw. Oddział Samochodowy) w Szkole Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda.

1947

Powołanie kierunku samochodowego oraz Katedry Budowy Samochodów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej.

1948

Ukończenie (rozpoczętego przed wojną) gmachu przy ul. Narbutta 84.

1949-1951

Powołanie Zakładów o specjalności samochodowej w Szkole Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda: 

 • Silników
 • Budowy Samochodów
 • Ciągników i Pojazdów Specjalnych
 • Elektrotechniki Samochodowej
 • Eksploatacji i Gospodarki Technicznej
 • Technologii Wytwarzania

1951

Połączenie Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda z Politechniką Warszawską. Z wydziałów mechanicznych obu szkół utworzono cztery nowe wydziały: Mechaniczny Konstrukcyjny, Mechaniczny Technologiczno-Konstrukcyjny, Mechaniczny Technologiczny, Lotniczy.

Utworzenie Oddziału Samochodowego na Wydziale Mechanicznym Technologiczno-Konstrukcyjnym PW

 

OKRES WŁAŚCIWY

1953

Utworzenie Wydziału Samochodów i Ciągników (SiC). Powołanie Katedr:

 • Samochodów 
 • Silników Pojazdów Mechanicznych
 • Ciągników i Pojazdów Specjalnych
 • Technologii Budowy Pojazdów Mechanicznych
 • Technologii Napraw i Obsługi Technicznej Pojazdów Mechanicznych
 • Mechaniki Ogólnej

Pierwszy nabór studentów na I rok – 150 przyjętych. Studia prowadzone na 4 wąskich kierunkach specjalizacyjnych: konstrukcja i badania pojazdów mechanicznych, technologia wytwarzania pojazdów mechanicznych, technologia napraw i obsługi technicznej pojazdów mechanicznych, pojazdy specjalne.

1960

Reorganizacja wydziałów mechanicznych PW. Likwidacja wąskich specjalności, zwiększenie zakresu nauk podstawowych.

Utworzenie Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (MRiP) z Katedrami:

 • Dźwignic
 • Maszyn Budowlanych i Drogowych
 • Budowy Lokomotyw
 • Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Wydział prowadził 4 specjalności: samochody i ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, maszyny budowlane i urządzenia transportu bliskiego, pojazdy szynowe.

1966

Uruchomienie studiów wieczorowych (po likwidacji Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej).

1969

Przeniesienie Katedry Maszyn i Urządzeń Rolniczych do Płocka, włączenie do Wydziału MRiP Katedr: Eksploatacji Kolei, Zabezpieczenia Ruchu Pociągów, Elektrotechniki Komunikacji, Maszynoznawstwa i Elementów Maszyn.

1970

Rozpoczęcie rozbudowy gmachu wydziału (nadbudowa IV piętra).

Kolejna reorganizacja. Utworzenie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR). Powołanie (w wyniku połączenia katedr) czterech Instytutów:

 • Maszyn Roboczych Ciężkich
  (z Katedry Dźwignic i Katedry Maszyn Budowlanych i Drogowych)
 • Podstaw Budowy Maszyn
  (z Katedry Mechaniki Ogólnej, Zakładu Geometrii Wykreślnej Katedry Matematyki „B”, Katedry Części Maszyn „B”, Katedry Technologii Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz części Katedry Maszynoznawstwa i Elementów Maszyn)
 • Pojazdów
  (z Katedry Silników Pojazdów Mechanicznych, części Katedry Samochodów, Katedry Ciągników, Katedry Pojazdów Szynowych)
 • Transportu
  (z Katedry Eksploatacji Kolei, Katedry Zabezpieczenia Ruchu Pociągów, Katedry Elektrotechniki Komunikacji, części Katedry Maszynoznawstwa i Elementów Maszyn oraz części Katedry Samochodów).

Prowadzenie studiów na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn. Dostępne specjalności: samochody i ciągniki, maszyny robocze ciężkie, pojazdy szynowe.

1972

Zmniejszenie liczby instytutów do trzech (Instytut Transportu uzyskał status samodzielnej jednostki na prawach wydziału).

Uruchomienie studiów przemiennych we współpracy z FSO (do 1988).

1993

Wprowadzenie nowych specjalności: ekologia i eksploatacja maszyn, wspomaganie komputerowe projektowania.

Powstanie Klubu Absolwenta Wydziału SiMR.

1994

Uruchomienie studiów inżynierskich zaocznych.

2007

Uruchomienie kierunku studiów Mechatronika.

2010

Uruchomienie kierunku studiów Edukacja Techniczno-Informatyczna.

2013

Uruchomienie kierunku studiów Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych.

2014

Uruchomienie kierunku studiów Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych w języku angielskim.

Gmach Wydziału - 1973r.

Gmach Wydziału - 2002 r.

Gmach Wydziału - 2012 r.