Suplement

Suplement jest to część B dyplomu, czyli dokument wydawany razem z dyplomem (część A) inżynierskim lub magisterskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Suplement jest dokumentem wydawanym od 1 stycznia 2005 roku przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez absolwenta.

Suplement opisuje rodzaj, poziom, treść i status ukończonych studiów przez absolwenta. Zawarte są w nim również informacje o: absolwencie, uczelni, wydziale, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach, uprawnieniach absolwenta oraz dodatkowych informacji o absolwencie dowartościowujące jego wykształcenie (wydane publikacje, zdobyte stypendia poza socjalnym, odbyte praktyki, wyjazdy zagraniczne, działalność w organizacjach studenckich, itp.).

Suplement jest sporządzany w języku ojczystym i obcym (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański), jeśli absolwent wyrazi taką chęć. Warunkiem otrzymania odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy jest: złożenie pracy dyplomowej (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego) zawierającej tytuł i streszczenie tej pracy w języku polskim i wybranym języku obcym (streszczenie ok. 2 str.) podpisanej przez promotora i absolwenta, złożenie 1 zdjęcia, wypełnienie wniosku o dodatkowy odpis, oraz opłaty za dyplom w języku obcym w wysokości 40 zł.

Uwaga! Suplement nie jest wydawany wstecz, nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez stosowne instytucje w innych krajach.