Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych - I stopień

Prowadzony od roku akademickiego 2013/2014 kierunek Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych ma na celu wykształcenie inżyniera, który sprosta intensywnemu rozwojowi nauki i techniki, gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektro-mechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych włączając w to pojazdy specjalne.

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie multidyscyplinarnej wiedzy koniecznej do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego. Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego daje absolwentowi niezbędną wiedzę podstawową, pogłębioną w zakresie odpowiednim do złożoności technicznej współczesnych pojazdów ekologicznych, ale przede wszystkim umiejętności inżynierskiej analizy konstrukcji.

Studenci studiów I stopnia tego kierunku mają do wyboru następujące specjalności:

W ramach studiów II stopnia tego kierunku do wyboru są następujące specjalności:

  • Pojazdy autonomiczne
  • Pojazdy ekologiczne

 

 Program studiów I stopnia:

Przedmioty Semestr ECTS
  1 2 3 4 5 6 7
Przedmioty wspólne                
Analiza I, II  45 60           9
Algebra  45             4
Matematyka "0"  30             0
Geometria wykreślna  30             3
Materiały konstrukcyjne  45             4
Techniki komputerowe  45             4
Podstawy zapisu konstrukcji  30             2
Ochrona środowiska  30             2
Warsztaty  15             1
Chemia  30             2
Fizyka I, II, III  30 30       30   6
Fizyka "0"  30             0
Równania różniczkowe    60           5
Elektrotechnika i elektronika I, II    45 30         7
Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji    30           2
Mechanika ogólna I, II    60 60         10
Technologia    45           3
Laboratorium materiałów konstrukcyjnych    15           1
Podstawy modelowania geometrycznego    30           3
Wytrzymałość materiałów      60         5
Teoria maszyn i podstawy automatyki      45         4
Metrologia i zamienność      30         2
Zaawansowane modelowanie geometryczne      15         1
Wprowadzenie do mechatroniki      30         2
Jonika i fotonika      45         3
Podstawy konstrukcji maszyn        60       4
Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I        30       2
Drgania mechaniczne        30       2
Materiały magnetyczne        15       1
Ogniwa paliwowe        15       1
Maszyny elektryczne        15       1
Elektrochemia        30       3
Symulacja układów dynamicznych        15       1
Energoelektronika        45       3
Inżynieria programowania        30       2
Mechatr. systemy sensoryczne i wykonaw.        30       3
Systemy automatyki        30       3
Pojazdy          45     3
Nanomateriały i nanotechnologie          30     2
Teoria silników cieplnych          60     4
Budowa pojazdów autonomicznych          15     1
Akumulatory          30     2
Akumulacja energii w pojazdach          30     3
Wprowadzenie do przetwarzania obrazów          15     1
Komputerowe systemy w mechatronice          30     2
Podstawy projektowania systemów mechatr.          30     2
Konstrukcje inteligentne          30     2
Podstawy diagnostyki            30   2
Metoda elementów skończonych (MES)            30   2
Projekt. napędów elektr. i hybrydowych            60   4
Przetwarzanie i analiza obrazów            45   3
Projektowanie systemów mechatronicznych            30   2
Praca przejściowa            75   4
Recykling pojazdów              30 2
Przedmioty do wyboru          45 15   5
Przedmioty ekonomiczne i społeczne 30           60 6
Język obcy      60 60 60     12
WF    30 30 30       0
Praca dyplomowa              150 15
Praktyka zawodowa            160   4
RAZEM 360 405 420 435 465 445 225 195
Przedmioty specjalnościowe                
Pojazdy ekologiczne                
Inżynieria pojazdów elektr. i hybrydowych            45   4
Zaawansowane ster. napędami elektr. i hybr.            45   4
Przekładnie CVT sterowane elektrycznie            30   2
Infrastruktura eksploat. poj. elektr. i hybryd.              30 3
Diagnostyka pojazdów elektr. i hybrydowych              30 3
Ultralekkie nadwozia pojazdów              30 3
SUMA CAŁKOWITA 360 405 420 435 420 595 330 214
Pojazdy autonomiczne                
Nawigacja pojazdami autonomicznymi            45   4
Odzyskiwanie energii w pojazdach            45   4
Systemy wizyjne robotów mobilnych            30   2
Struktury nośne i energochłonne pojazdów              30 3
Systemy informatyczne pojazdów              30 3
Niezawodn. i bezpiecz. systemów mechatr.              30 3
SUMA CAŁKOWITA 360 405 420 435 420 595 330 214
Pojazdy niekonwencjonalne                
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybryd.            45   4
Nawigacja pojazdami autonomicznymi            45   4
Przekładnie CVT sterowane elektrycznie            30   2
Struktury nośne i energochłonne pojazdów              30 3
Systemy informatyczne pojazdów              30 3
Ultralekkie nadwozia pojazdów              30 3
SUMA CAŁKOWITA 360 405 420 435 420 595 330 214